Hellfire Pass - ช่องเขาขาด

Hellfire Pass ช่องเขาขาด
6.5
HD

2017 Romance

Hellfire Pass - ช่องเขาขาด

6.5
imdb score

2017

resolution

1 hr 27 min

ภาพยนตร์โทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักท่ามกลางการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะในยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

Director : น๊อต นุติ เขมะโยธิน

Casting : น้อย วงพรู, จ๋า ณัฐฐาวีรนุช

Production :

6.5

2017

resolution

1 hr 27 min

เนื้อหาคล้ายกัน